youtube

Twitter

facebook

ODRŽANA KONFERENCIJA „CIVILNO DRUŠTVO I GRAĐANI U PROCESU EKSTERNE REVIZIJE“

Organizacije civilnog društva, ali i građani direktno, mogu u brojnim aspektima doprineti povećanju odgovornosti i transparentnosti vlasti, jedan je od zaključaka konferencije „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“, koju je Centar za evropske politike organizovao 7. Juna 2013. godine u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom (DRI) u okviru projekta „Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji“ finansiranog od strane USAID JRGA projekta. Direktno uključivanje građana u proces eksterne revizije može se ostvariti različitim kanalima i u različitim formama, a iskustva država Evropske unije i vanevropskih država bitno se razlikuju, pri čemu po stepenu uključenosti građana prednjače neevropske države i one koje prolaze kroz proces demokratske tranzicije, gde je veća potreba za pritiskom i kontrolom javnosti kako bi se postigao visok stepen odgovornosti vlasti. Osetljiva pitanja u vezi sa uključivanjem civilnog društva i građana u proces eksterne revizije uključuju neophodnost održavanja najvišeg stepena nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija u izboru subjekata revizije, kao i eliminaciju mogućih političkih interesa koji se mogu provući kroz proces uključivanja građana i civilnog društva. Istovremeno, neophodno je i edukovati medije kako bi bolje razumeli proces eksterne revizije, ali i sopstvenu ulogu kao organizacija civilnog društva prema evropskoj definiciji tog termina i kao bitnog posrednika između građana i vlasti u kontroli trošenja novca poreskih obveznika. 

U uvodnom panelu učesnicima konferencije prvi se obratio Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije Republike Srbije, koji se osvrnuo na rad DRI u proteklih pet godina i posebno naglasio značaj daljeg jačanja poverenja između ove institucije i građana.  Stanojla Mandić, zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, naglasila je pozitivnu ulogu koje je civilno društvo imalo u donošenju Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, kao i potrebu da se nastavi edukacija građana o njihovim pravima u ovoj oblasti, posebno na lokalnom nivou. Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, naročito je naglasila potrebu daljeg povezivanja građana i civilnog društva, koje predstavlja snažan korektivni faktor u radu državnih organa. Najzad, Dragana Lukić, zamenica direktora JRGA projekta je predstavila rad i rezultate ovog projekta, kao i rezultate prethodnog projekta koji je CEP sproveo uz podršku USAID JRGA, dok je direktor CEP-a Nebojša Lazarević predstavio istraživanje koje sprovodi tim CEP-a u okviru projekta „Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji“, a koje će u avgustu ove godine rezultirati objavljivanjem studije sa preporukama za strukturisano i održivo jačanje saradnje između DRI i građana, kao i DRI i civilnog društva u Srbiji.

"Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije"
S leva na desno: Stanojla Mandić, zamenica Poverenika za informacije
od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Radoslav Sretenović, predsednik
Državne revizorske institucije Srbije, Nebojša Lazarević, direktor CEP-a
i Dragana Lukić, zamenica direktora JRGA projekta 

Opširnije...

RRPP međunarodna godišnja konferencija 2013

Direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević ušestvovao je na okruglom stolu na temu „Da li su političarima potrebni naučnici? – Povezivanje istraživanja i javnih politika na Zapadnom Balkanu“ u okviru međunarodne godišnje konferencije „Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu“ koju organizuje Regional Research Promotion Programme (RRPP).

Jedan od zaključaka je da naučna istraživanja imaju malu primenu u donošenju javnih politika i da je neophodno povećati potražnju i svest donosilaca odluka i javnosti kroz uspostavljanje bolje komunikacije i uključivanje svih zainteresovanih strana u ovaj proces.

Za više informacija pristup i materijalima sa konferecije posetite RRPP internet prezentaciju.

Foto: RRPP

Nebojša Lazarević, CEP
Nebojša Lazarević, direktor CEP-a
Učesnici/e okruglog stola Učesnici/e okruglog stola 

Najava konferencije „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“

Konferencija "Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije" Konferencija „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“, koju Centar za evropske politike organizuje u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije, biće održana 7. juna 2013. godine u Medija centru u Beogradu.

Konferencija ima za cilj da doprinese širenju svesti o značaju saradnje organizacija civilnog društva i građana sa Državnom revizorskom institucijom u cilju povećanja odgovornosti i transparentnosti vlasti, sa posebnim naglaskom na komparativnim dobrim praksama saradnje državnih institucija i civilnog društva u Srbiji, državama članicama Evropske unije i šire. Na konferenciji će biti predstavljeni i preliminarni nalazi istraživanja sprovedenog od strane tima Centra za evropske politike na temu učešća građana i civilnog društva u procesu eksterne revizije, koji će poslužiti kao osnov za diskusiju i unapređenje finalnih rezultata istraživanja.

Konferencija se organizuje u sklopu projekta „Povećanje učešća građana u uspostavljanju odgovorne vlasti u Srbiji“, koji Centar za evropske politike realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Istraživačica CEP-a na konferenciji "Mind the Gap - Family Socialisation and Gender"

Konferencija "Mind the Gap - Family Socialisation and Gender"Mlađa istraživačica CEPa, Amanda Orza, učestvovala je na koferenciji Mind the gap – Family Socialisation and Gender, koja je organizovana od strane Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju u partnerstvu sa sa Univerzitetom u Beogradu, od 18-20. aprila u Beogradu. Konferencija je okupila istraživače i istraživačice iz društvenih nauka, predstavnike akademke sfere, aktiviste i aktivistkinje kao i donosioce odluka. Fokus je bio na pitanjima odnosa između novih režima jednakosti i nastavljenih nejednakosti u obrazovanju, multidisciplinarne strukture u rodnom istraživanju, problemima i rešenjima u vezi prikupljanja i analize podataka kao i dizajna istraživanja u rodnim studijama svih društvenih disciplina, rodu i društvenom okruženju i konačno, izazovima uvođenja rodne perspektive u nacionalne okvire politika.

Amanda Orza je učestvovala u panelu pod nazivom Izazovi uvođenja rodne perspektive u pravo, procese kreiranja politika i profesija orijentisanim ka klijentima, sa radom  “Uvođenje rodne perspektive u proces kreiranja politika: Kakve su šanse?”. Rad će biti objavljen u zborniku radova sa konferencije u septembru. Kako bi ste pristupili prezentaciji rada, kliknite ovde.

Foto: Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Sedma godišnja ReSPA konferencija

Programska menadžerka CEP-a, Milena Lazarević, učestvovala je kao panelista na sedmoj godišnjoj konferenciji Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu, od 18-19. aprila. Ove godine konferencija je posvećena temi "Efektivno kreiranje politika: Kako osigurati željene promene kroz uspešnu implementaciju politika".

Milena Lazarević učestvovala je u panelu na temu učešća građana u kreiranju javnih politika koji je održan u Skupštini Crne Gore. Pitanja o kojima se diskutovalo uključila su načine kako ostvariti participaciju građana, kao i kako stvoriti veću potražnju donosilaca odluka za činjenicama i proverenim informacijama kao inputima za kreiranje politika (evidence based policy making).

ReSPA Konferencija, 18-19. April, Danilovgrad
S leva na desno: 1. Gracia Vara Arribas, ekspert za višestepene sisteme upravljanja, Evropski institut za javnu administraciju (Kancelarija u Barseloni), 2. Igor Bandović, program menadžer Evropskog fonda za Balkan,  3. Milena Lazarević, programska menadžerka, CEP,  4. Gerhard Schumann-Hitzler, Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje, direktor Direktorata D - finansijski instrumenti i regionalni programi, 5. Igor Vidaček, Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske, 6. Zoran Vukčević, narodni poslanik, Skupština Crne Gore

 

Rad Milene Lazarević na temu „Učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka: Primer sektorskih organizacija civilnog društva u Srbiji“ biće objavljen u zborniku radova sa konferencije.

Milena Lazarević, programska menadžerka CEP-a ReSPA panelisti, sedma godišnja konferencija

Foto: ReSPA

Održan prvi Europe Café

Prvi Europe Café u organizaciji Centra za evropske politike i EU Info centra održan je 28. marta u Domu Omladine. Uz prisustvo gostiju iz Kancelarije za evropske integracije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, drugih državnih institucija i agencija, i organizacija civilnog društva, u specifičnom kafe okruženju, diskutovalo se o više pitanja u okviru generalne teme „Ljudski resursi za integraciju u EU“. Počasni gost bio je Pol Demare, rektor Koledža Evrope, poznatog univerziteta koji obezbeđuje prvoklasne poslediplomske studije sa fokusom na evropskim poslovima.

Učesnici Europe Café-a su o temi ljudskih resursa raspravljali u kontekstu pregovora o pristupanju u EU, pozicije i kapaciteta privatnog sektora, stipendija za evropske studije i priznavanja diploma, kao i profesionalnih veština i obrazovanja za evropske poslove. Svakom od pomenutih pitanja učesnici su pristupili iz ugla identifikovanja problema, glavnih aktera i zainteresovanih strana, kao i njihovog uticaja. U poslednjim rundama diskusija zajednički su predlagane opcije za rešenja identifikovanih problema.

Pol Demare
Profesor Pol  Demare, rektor Koledža Evrope

Opširnije...

AlKES - Predlog politike Vladi Republike Srbije o državnom stipendiranju poslediplomskih studija iz oblasti evropskih poslova, prava , politike i ekonomije EU

Alumni klub Koledža Evrope u Srbiji (AlKES), uz podršku Centra za evropske politike, organizovao je u petak 29. marta skup pod nazivom “Kako do kvalitetnih kadrova u oblasti evropskih poslova”, prezentujući na taj način pripremljen predlog politike Vladi Republike Srbije o državnom stipendiranju poslediplomskih studija iz oblasti evropskih poslova, prava , politike i ekonomije EU, u maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije. U uvodnom delu pristunima su se obratili predsednik Narodne skuštine, Nebojša Stefanović, rektor Koledža Evrope, Pol Demare, i Predsednik Upravnog odbora AlKESA, Milena Lazarević.

Nebojša Stefanović istakao je značaj koji imaju mladi ljudi školovani na stranim unverzitetima za proces evropske integracije Srbije, i ukazao je na potrebu za ulaganjem u razvoj kvalitetnih programa i kadrova kako bi se sticala neophodna znanja u ovima oblastima. Počasni gost skupa, profesor Pol Demare, predstavio je ovu visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju, kao i njene programe posvećene obrazovanju za evropske poslove. Nakon toga, Milena Lazarević,  prezentovala je predlog o državnom stipendiranju školovanja za evropske poslove.

U aktivnoj diskusiji koja je potom usledila, prisutnima su se između ostalog obratili i Adriano Martins, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije i Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

AlKES-ov Predlog politike Vladi Republike Srbije o državnom stipendiranju poslediplomskih studija iz oblasti evropskih poslova, prava , politike i ekonomije EU, možete preuzeti ovde.

Europe Café #1

Europe CafePrvi Europe Café koji biće održan 28. marta 2013. godine, na temu  „Ljudski resursi za integraciju u EU“ u okviru koje će biti obuhvaćena pitanja: 1) Pregovora o pristupanju u EU i ljudskih resursa, 2) Privatnog sektora i integracije u EU, 3) Stipendija za evropske studije i priznavanje diploma,  kao i 4) Profesionalnih veština i obrazovanja za evropske poslove.

U diskusijama će učestvovati predstavnici državnih institucija, delegacije EU u Srbiji i organizacija civilnog društva, dok je počasni gost prvog Europe Café rektor Koledža Evrope, profesor Paul Demaret.

Europe Café je dinamičan, fleksibilan i inovativan diskusioni forum za teme relevantne za evropsku integraciju Srbije, u opuštenoj atmosferi uz kafu i čaj i grickalice. Inspirisan je poznatom i rasprostranjenom World Café metodom. Ova metoda koristi neformalno kafe okruženje za diskusiju za stolovima u manjim grupama u više rundi u trajanju od 20-30 minuta.

Centar za evropske politike, u saradnji sa EU Info centrom u Beogradu, organizovaće Europe Café diskusije jednom u dva tri meseca, na različite teme relevantne za evropsku integraciju Srbije.

 

Članovi CEP tima na završnom Think and Link seminaru

cep think and link final seminarČlanovi CEP tima na završnom „Think and Link" seminaru „Poboljšanje uticaja istraživanja na izradu politika”

Seminar je održan u novembru 2012. godine u Beogradu i ujedno je označio kraj ciklusa „Think and Link" regionalnog programa praktičnih politika za godinu 2011/2012. CEP je učestvovao u ovogodišnjem programu sa predloženim istraživačkim projektom „Zaštita potrošača u Srbiji - ka evropskom nivou zaštite“.

Paneli i radionice seminara bili su fokusirani na unapređenja uticaja istraživanja na izradu javnih politika, izradu kvalitetnih policy materijala kao i unapređenja njihove uverljivosti. Razvoj planova za ostvarivanje uticaja na politike kao i s tim povezana relevantna metodologija, takođe su se našli na agenda seminara.

Članovi CEP tima predstavili su nacrt studije o potrošačkoj politici u Srbiji i istakli glavne pouke i dosadašnji uticaj ostvaren tokom istraživačke faze i javnog zagovaranja. Programska menadžerka CEP-a, Milena Lazarević, naglasila je značaj umrežavanja i saradnje regionalnih think tank organizacija i istraživačkih instituta u ispunjenju zajedničkog cilja ostvarivanja uticaja na javne politike. Finalnu verziju studije, koja sadrži nalaze istraživanja, opcije politike, zaključke i preporuke, CEP će objaviti u januaru 2013. godine.

Photo: www.balkanfund.org

Partnerstvo za ranjive potrošače - CEP, NOPS, YUCOM

Partnerstvo za ranjive potrosaceCentar za evropske politike (CEP), Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) formirali su Partnerstvo za ranjive potrošače koje svoje uporište ima u prethodnim iskustvima uspešne zajedničke saradnje između partnerskih organizacija. Privrženost aktivnostima  iz prethodnih zajedničkih iskustava dobila je i formalnu crtu potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa ciljem daljeg osnaživanja međusobne saradnje i uspostavljanja trajnog partnerstva u budućnosti u onim oblastima javnih politika koje tri organizacije prepoznaju kao pogodne za zajednički rad.

 

Partnerske organizacije su se složile da će prioriteti Partnerstva za naredni period biti:

  • transpozicija potrošačkog acquis-a u zakonodavstvo Srbije
  • zabrana diskriminacije i jednak pristup zaštiti
  • predstavljanje i zaštita ranjivih grupa potrošača
  • ujednačavanje nivoa zaštite potrošača širom Srbije kroz pomoć lokalnim zajednicama

Kao think-tank organizacija sa fokusom na javnim politikama, CEP će doprinositi Partnerstvu prvenstveno kroz istraživanje i analizu javnih politika. Uzimajući u obzir ekspertizu članova i saradnika CEP-a u pravu i politikama EU, CEP će nastojati da sve aktivnosti Partnerstva dorinose pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NOPS kao specijalizovana asocijacija za zaštitu potrošača će doprineti širenju aktivnosti i rezultata svih budućih projekata Partnerstva ka potrošačkim organizacijama, koje su od suštinskog značaja za približavanje rezultata kranjim korisnicima - ranjivim potrošačima. Iskustvo YUCOM-a na terenu će omogućiti odgovarajući pristup zaštiti prava ranjivih potrošača i bolji uvid u njihove potrebe. Za potrebe Partnerstva, YUCOM će omogućiti pristup organizacijama ranjivih grupa i ranjivim pojedincima, a iskusni tim za pravnu pomoć će aktivno davati besplatnu pravnu pomoć ranjivim potrošačima.  

Foto: www.mc.rs

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme