youtube

Twitter

facebook

Kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu: Kako do unapređenja bez uslovljavanja EU?

Policymaking in the Western BalkansPretendenti za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana nalaze se u dugom i zahtevnom procesu unapređenja sistema kreiranja javnih politika. Stvaranje održivih rezultata zahteva ne samo robusne instrumente i procedure, već i uključivanje svih zainteresovanih strana - civilnog društva, medija, interesnih grupa i udruženja - u kreiranje javnih politika. Međutim, kreiranje politika je nedovoljno istražena tema, a njegov značaj donekle potcenjuju kako države tako i civilni akteri u regionu. Ovaj pozicioni dokument daje argumente za neophodnost učinkovitijeg i usmerenijeg angažovanja civilnog društva, koji bi imao ulogu efektivnog kritičkog posmatrača reformi u oblasti kreiranja javnih politika, kao i konstruktivnu poziciju u procesima kreiranja politika, posledično ih čineći transparentnijim i zasnovanim na činjenicama.

Ovaj pozicioni dokument je sačinjen u okviru projekta CEPS WeB, čiji je cilj stvaranje Centra izvrsnosti unutar institucionalnog okvira TEN mreže. Projekat se finansira pod okriljem Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme (RRPP).

Pozicioni dokument (na engleskom jeziku) dostupan je ovde.

Urodnjavanje javnih politika u Srbiji - razlog za (blagi) optimizam?

Evolution of gender mainstreamingPostojanost rodne neravnopravnosti i kontinuirana diskriminacija žena dovela je do usvajanja Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost u 2016. godini, koja prepoznaje urodnjavanje javnih politika kao sredstvo u borbi protiv diskriminacije kroz reorganizaciju, unapređenje, razvoj i evaluaciju procesa javnih politika. Ključni deo nove Strategije je rodna analiza efekata javnih politika ili, drugim rečima, rodna analiza politika, mera i programa. Paralelno, reforma sistema javnih politika je deo procesa pristupanja Evropskoj uniji i reforme javne uprave, čiji je glavni deo usvajanje novog zakona o sistemu javnih politika – Zakon o planskom sistemu – i seta propisa koji će veoma detaljno regulisati proces planiranja i upravljanja javnim politikama. Međutim, sadašnji nacrt Zakona ne sadrži odredbe koje se odnose na rodnu analizu efekata javnih politika.

Siže politike govori o važnosti da novi Zakon o planskom sistemu sadrži odredbu koja će jasno propisati obavezu za organe javne uprave da sprovode rodnu analizu efekata javnih politika, i nudi veoma konkretne preporuke donosiocima odluka. 

Siže politike (na engleskom jeziku) dostupan je ovde.

Tekst na srpskom jeziku je u pripremi.

Potražnja za otvorenim podacima u Srbiji: Uloga tink tenkova i istraživački orijentisanih organizacija civilnog društva

Ko stvara potražnju za otvorenim podacima u Srbiji?

Demanding Open Data in SerbiaOva publikacija razmatra potražnju za otvorenim podacima koju stvaraju organizacije civilnog društva (OCD), u okruženju u kome je ponuda otvorenih podataka ograničena. S jedne strane, nalazi ovog istraživanja pokazuju da je interesovanje civilnog društva za temu otvorenih podataka ograničeno na određenu nišu organizacija. S druge strane, potencijal otvorenih podataka za think tankove i druge OCD koje se bave istraživačkim radom ne može se zanemariti, i to ne samo u pogledu boljeg praćenja učinka državnih institucija, već i u diverzifikaciji metoda istraživanja, unapređenju činjenično-uteme­lj­enih zagovaračkih aktivnosti, kao i u dugoročnoj transformaciji okruženja za istraživanje u Srbiji, koje je trenutno narušeno ograničenom količinom dostupnih podataka. Takođe, ovo istra­živanje ukazuje na mogućnosti koje otvara među-sektorska saradnja između civilnog društva i medijskih i akademskih pred­stavnika, kao i predstavnika privatnog sektora i tehnološke zajednice, u cilju povećanja potražnje za otvorenim podacima i una­pređenju trenutnih napora i poduhvata za otvaranje podataka.

Ipak, potencijal za otvorene podatke i učešće civilnog društva zavisi i od daljeg angažovanja donatorske zajednice, koja mora da prepozna vrednost otvaranja podataka u Srbiji, ali i ulaže u analitičke i tehničke kapacitete OCD, koje bi trebalo da nauče kako da adekvatno koriste otvorene podatke. 

Studija je dostupna na engleskom jeziku ovde. Studija na srpskom jeziku je u pripremi.

Zaštićena područja prirode u AP Vojvodini: Status zaštite i finansiranje u kontekstu evropskih integracija

Zaštićena područja u VojvodiniKakvo je stanje prirode u Vojvodini? Kako su regulisana i kako se finansiraju zaštićena područja? Koji izazovi i prilike predstoje u procesu evropskih integracija? Nova studija se bavi navedenim pitanjima i nudi određene odgovore i preporuke za zaštitu prirode u skladu sa evropskim standardima.

Studija je izrađena u okviru projekta „Banatska platforma“ koji sprovodi Ekološki centar Stanište u saradnji sa Centrom za evropske politike, udruženjem Agroznanje i drugim organizacijama, okupljenim u regionalnu mrežu Banatska platforma. Projekat i studija su finansijski podržani od strane Fonda za otvoreno društvo, Srbija.  

Studiji možete pristupiti ovde.

Politika konkurencije u Srbiji - u čemu je problem?

Politika konkurencije u Srbiji - u čemu je problem?Cilj studije je istraživanje postojećeg stanje politike konkurencije u Srbiji, identifikacija i razmatranje ključnih prepreka i nedostaka koji otežavaju potpunu i adekvatnu primenu pravila zaštite konkurencije i davanje preporuka za unapređenje politike konkurencije. Preporuke su pre svega namenjene donosiocima odluka u procesu kreiranja politike i zakonodavstva u oblasti zaštite konkurencije, kao i onima koji su odgovorni za pravilnu primenu važećeg pravnog okvira. Fokus studije je na pravilima zaštite konkurencije i njihovoj primeni, dok je oblast kontrole državne pomoći, obuhvaćena u meri u kojoj neophodno razumevanju njenog značaja u kontekstu izgradnje funkcionalnog sistema u skladu sa standardima EU.

Studija javne politike je dostupna ovde.

Siže javne politike je dostupan ovde.

Revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika na Zapadnom Balkanu: Na istom ili paralelnom koloseku?

performance audit and policy evaluationU konceptualnom smislu, revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika su dva vrlo srodna područja, sa sličnim ciljevima, metodama i instrumentima. Istovremeno, ova dva polja su se na Zapadnom Balkanu razvijala bez ikakve spone i bez oslanjanja jednog na drugo. Kako se ovi procesi mogu dovesti u vezu u tri ispitane države Zapadnog Balkana - Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji - s ciljem da se obezbedi efikasnost i sadejstvujući razvoj ovih nedavno uvedenih instrumenata upravljanja učinkom?

Studija je nastala kao proizvod istraživačkog projekta u trajanju od preko dvanaest meseci. Projekat "Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti: Na istom ili paralelnom koloseku?" sproveden je pod okriljem Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

Studija javne politike je dostupna na engleskom jeziku ovde.

Sižei politike su dostupni na engleskom, srpskom, crnogorskom i makedonskom.

 

Agro-prehrambene šeme kvaliteta na nivou EU i potencijalne koristi zaštite srpskih proizvoda u kontekstu pregovora sa EU

Agro-prehrambene šeme kvalitetaOsnovni cilj ovog predloga praktične politike jeste da ispita različite aspekte šema kvaliteta poljoprivredno-prehrambene industrije na nivou Evropske unije, koje su razvijene za proizvode sa specifičnim karakteristikama kao rezultat posebnog porekla, specifičnih sastojaka ili načina uzgajanja i proizvodnje. Svrha predloga praktične politike jeste da dubinski analizira različite aspekte ove evropske politike i da prepozna potencijalne koristi koje bi od njene primene imali srpski proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Stoga, posebna pažnja će biti usmerena na procenu stanja u ovoj oblasti u Srbiji, kao i na mogućnosti koje su sada dostupnije usled napretka pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

S obzirom na to da, prema brojnim ekonomskim pokazateljima, registrovanje simbola kvaliteta kao što su zaštićeno ime porekla (eng. PDO), zaštićena geografska oznaka (eng. PGI) i garantovano tradicionalni specijalitet (eng. TSG) obično dovodi do povećane sposobnosti proizvođača da se nadmeću na tržištu, studija će pokušati da ukaže na mogućnosti i probleme koji kao rezultat registracije regionalnih i tradicionalnih proizvoda mogu nastati u poljoprivredno-prehrambenom proizvodnom sistemu Srbije.

Preuzmite predlog praktične politike ovde.

Implementacija procene uticaja na životnu sredinu u kontekstu evropskih integracija: trenutno stanje i preporuke

Implementacija procene uticaja na zivotnu sredinu u kontekstu evropskih integracija: trenutno stanje i preporukeU procesu evropskih integracija, Srbija mora da ispuni minimalne standarde EU u vezi sa postupkom procene uticaja industrijskih i infrastrukturnih projekata i planskih dokumenata na životnu sredinu. Reč je o postupcima od izrazitog značaja za prevenciju i smanjenje štetnih efekata ljudskih aktivnosti po životnu sredinu. Kakva su postojeća institucionalna rešenja i kapaciteti javne uprave u pogledu implementacije procene uticaja? U kojoj meri javnost učestvuje u postupku? Da li je implementacija procene uticaja u Srbiji usklađena sa evropskim standardima? Studija na osnovu temeljne analize pruža odgovor na ova i povezana pitanja sa fokusom na procenu uticaja projekata na lokalnom nivou i nudi preporuke za dalje unapređenje postupka.

Studija je izrađena u okviru projekta „Misli - delaj - utiči“ koji zajednički sprovode Centar za evropske politike, Ekološki centar „Stanište“ i organizacija Srbija u pokretu. Projekat finansira ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i sufinansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije.

Preuzmite studiju i siže.

Između proizvoljnosti i profesionalizma: Politika zapošljavanja na osnovu zasluga u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU

Izmedju proizvoljnosti i profesionalizma - Politika zaposljavanja na osnovu zasluga u kontekstu pregovora Srbije o clanstvu u EUStudija utvrđuje ključne nedostatke službeničkog sistema u Srbiji viđene iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja.

Istraživanje u okviru studije je utvrdilo da su znatna fluktuacija kadrova, nedovoljan broj stručnjaka za specijalizovane oblasti, odliv mladih državnih službenika i nedostatak suštinskog razumevanja poslova evropskih integracija rukovodilaca na političkom nivou samo neki od prisutnih problema sa kojima se suočava srpska državna uprava. Poslovi vezani za pregovore o članstvu, koji su stvar celokupne državne uprave, a ne samo pojedinačnih jedinica ministarstava, jesu podstrek za sprovođenje održive reforme javne uprave koja treba da bude cilj bez obzira na krajnji ishod pregovaračkog procesa. Ukazujući na ograničenja u sprovođenju pravnog okvira u oblasti zapošljavanja, studija razvija tri moguće opcije za unapređenje kvaliteta ljudskih resursa u državnoj upravi.

Preuzmite verzije na srpskom i francuskom jeziku.

Civilno društvo i Vlada: participativna formulacija javne politike u Srbiji

Civilno drustvo i Vlada - Paticipativna formulacija javne politike u SrbijiPitanje sistemskog uključivanja civilnog društva u procese kreiranja politika u Srbiji i dalje je nerešeno. Evropska komisija u poslednjem Izveštaju o napretku navodi da civilno društvo predstavlja „ključnu komponentu svakog demokratskog sistema, i [da ono] treba da bude priznato i tretirano kao takvo od strane družavnih institucija.“ Razume se da EU poseduje uticaj da naglašava ućešće civilnog društva prvenstveno u odnosu na proces pristupanja. Izvan te oblasti, vlada i ostale javne institucije treba da uoče i iskoriste resurse i ekspertizu civilnog društva. O tome svedoči sve veća složenost reformskih tokova, izazovi harmonizacije zakonodavstva, i nedostatak ljudskih kapaciteta u državnoj upravi kao činioca procesa evropske integracije. U tom pogledu, potrebno je uložiti znatne napore kako bi se obezbedila činjenična osnova od samog početka planiranja određene javne politike, što bi bio temelj zdrave i sveobuhvatne reforme.

Analizu preuzmite ovde.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme