youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 4: Sloboda kretanja kapitala

Sva ograničenja u kretanju kapitala unutar EU i između država članica i trećih zemalja moraju biti uklonjena, sa određenim izuzecima. Pravo EU u ovom polju se zasniva na Ugovoru o funkcionisanju Evopske unije, konkretno na čanovima 63-66. Aneks I Direktive 88/361/EEC daje definiciju  različitih tipova ketanja kapitala. Dodatne interpretacije pomenutih članova obezbeđene su relevantnom praksom Evropskog suda pravde i Saopštenjima Komisije 97/C220/06 i 2005/C293/02.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme