youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 3: Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

Ovo poglavlje pokriva raznovrsnost polja i profesija i uključuje mnoštvo javnih i/ili polujavnih institucija i tela i horizontalne je prirode. Kao što je navedeno u članovima 49 i 56 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, države članice imaju dužnost da obezbede nesmetano pravo poslovnog nastanjivanja za državljane EU i pravna lica u bilo kojoj državi članici kao i slobodu pružanja prekograničnih usluga. Izuzeci od ovog pravila su predviđeni Ugovorom. Direktiva 2006/123 o uslugama na unutrašnjem tržištu, velikim delom zasnovana na praksi Evropskog suda pravde, predstavlja suštinski deo pravne tekovine EU u ovoj oblasti. Cilj Direktive je da se ostvari izvorno jedinstveno tržište uslugama. To će se ostvariti ukidanjem prepreka (pravnih i administrativnih) u razvoju aktivnosti usluga između država članica.

Ospežno ispitivanje sadašnjeg i budućeg pravnog poretka država članica je, stoga, neophodno za dostizanje ovog cilja, a cilj ispitivanja je da se identifikuju pravne i administrativne prepreke na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, nekompatibilne sa pravom EU. Države članice treba da primene kombinaciju zakonskih i drugih mera radi implementacije Direktive o uslugama. Kao horizontalni instrument, Direktiva obuhvata širok spektar različitih usluga i utiče na značajan broj nacionalnih zakona i propisa.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme