youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 32: Finansijska kontrola

Poglavlje 32 se sastoji od četiri glavna polja: 1) interna finansijska kontrola u javnom sektoru - IFKJ (public internal financial control - PIFC), 2) eksterna revizija (external audit - EA), 3) zaštita finansijskih interesa EU i 4) zaštita evra od krivotvorenja.

Za prva dva polja nema zakonskog okvira koji bi se preneo u nacionalno zakonodavstvo, već se sprovođenje ovih standarda vrši putem skrininga i preuzimanja obaveze države kandidata da će usvojiti međunarodne standarde interne kontrole i revizije kao i najbolje prakse EU. Međunarodni standardi IFKJ obuhvaćeni su u INTOSAI Smernicama za standarde interne kontrole u javnom sektoru (2004), zasnovanom na drugoj verziji COSO modela Instituta za internu reviziju (Insitute of Internal Audit - IIA). U ove svrhe, država kandidat razmatra sa Komisijom usvajanje PIFC politike sa kratkoročnim i dugoročnim akcionim planom u realističnom vremenskom okviru.

Na polju eksterne revizije od države kandidata se očekuje da primeni norme definisane od strane Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija - INTOSAI - konkretnije standarde Deklaracije iz Lime i Deklaraciju iz Meksika, koje predviđaju funkcionalne, institucionalno i finansijski nezavisne vrhovne revizorske institucije koje svoje izveštaje podnose isključivo parlamentu.

Polja 3 i 4 sadrže glavni deo EU prava koji s prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Tamo gde je ono direktno primenljivo posebna pažnja se nakon članstva usmerava na administrativne strukture i kapacitete.

Trenutno, u vezi sa poglavljem 32, CEP je prevashodno fokusiran na oblast eksterne revizije i interne finansijske kontrole u javnom sektoru.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme