youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 8: Politika konkurencije

U ovom polju, pravna regulativa EU obuhvata politiku protiv organizovanja kartela, zloupotrebe dominantnog položaja i kontrolu od koncentracija, koji narušavaju konkurenciju kao i kontrolu državne pomoći. Razvijena su pravila i procedure za suzbijanje ponašanja koje narušava principe konkurencije, za onemogućavanje državne pomoći koja iskrivljuje unutrašnju konkurenciju kao i za ispitivanje spajanja prilikom preuzimanja (mergers and acquisitions). Pravila konkurencije su direktno primenljiva u svim državam članicama i njihovo sprovođenje je obavezno.

U borbi protiv tržišnih kartela i zloupotreba dominantnog položaja, kao i u kontroli koncentracija, od svih država članica se zahteva da blisko sarađuju sa Komisijom u usvajanju procedura konkurencije. Od maja 2004. godine sva nacionalna tela za konkurenciju su opunomoćena da u potpunosti primenjuju odredbe Ugovora u suzbijanju deformisanja konkurencije, a isto važi i za nacionalne sudove u zaštiti individualnih prava prenetih na građane. U vezi sa državnom pomoći, Evropska komisija odlučuje da li je data pomoć u skladu sa pravilima zajedničkog tržišta. Unutrašnje tržište postavlja sistem koji treba da obezbedi nesmetanu konkurenciju, kao i sistem nadzora u slučaju davanja specijalnih ili ekskluzivnih prava od strane država članica prilikom preuzimanja.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme