youtube

Twitter

facebook

Opšta pravna načela EU

U osnovi koncepta opštih pravnih načela u EU leže zajedničke ustavne i upravne tradicije država članica. Evropski sud pravde, u svojoj ulozi tumačenja ugovora, uobličava određena opšta pravna načela ukoliko su ona zajednička za sve ili gotovo sve pravne sisteme država članica EU. Istovremeno, ova opšta načela Sud koristi kako bi dao tumačenje smisla ili preciznije odredio pojedine odredbe osnivačkih ugovora EU. Takođe, ona mogu biti osnov za osporavanje pravnih akata institucija EU, ukoliko Sud proceni da se tim aktima povređuju određena opšta pravna načela. Povreda osnovnog načela može takođe predstavljati osnov za postupak naknade štete (eng. damages action).

Sud je u svojoj praksi često koristio pojedinačne odredbe ugovora u kojima su izneta neka pravna načela da njihov smisao i primenu proširi na celokupni pravni poredak EU. Takođe, član 6. TEU prema Ugovoru iz Amsterdama eksplicitno je priznao određena načela kao zajednička za sve države članice, i među njih uključio i vladavinu prava i demokratiju, što je Sud koristio za „izvlačenje“ i priznavanje drugih opštih pravnih načela koja predstavljaju preduslov za vladavinu prava i demokratiju. Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora pravna načela su dodatno razrađena i definisana u samim osnivačkim ugovorima.

Kontakt osoba u CEP-u za Evropski administrativni prostor: Milena Lazarević

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme