Kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu

Pretendenti za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana nalaze se u dugom i zahtevnom procesu unapređenja sistema kreiranja javnih politika. Stvaranje održivih rezultata zahteva ne samo robusne instrumente i procedure, već i uključivanje svih zainteresovanih strana – civilnog društva, medija, interesnih grupa i udruženja – u kreiranje javnih politika.

Autori: CEP

Potražnja za otvorenim podacima u Srbiji

Ova publikacija razmatra potražnju za otvorenim podacima koju stvaraju organizacije civilnog društva (OCD), u okruženju u kome je ponuda otvorenih podataka ograničena.

Autori: CEP

Zaštićena područja prirode u AP Vojvodini

Kakvo je stanje prirode u Vojvodini? Kako su regulisana i kako se finansiraju zaštićena područja? Koji izazovi i prilike predstoje u procesu evropskih integracija? Nova studija se bavi navedenim pitanjima i nudi određene odgovore i preporuke za zaštitu prirode u skladu sa evropskim standardima. Studija je izrađena u okviru projekta „Banatska platforma“ koji sprovodi Ekološki […]

Autori: CEP

Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?

Cilj studije je istraživanje postojećeg stanje politike konkurencije u Srbiji, identifikacija i razmatranje ključnih prepreka i nedostaka koji otežavaju potpunu i adekvatnu primenu pravila zaštite konkurencije i davanje preporuka za unapređenje politike konkurencije. Preporuke su pre svega namenjene donosiocima odluka u procesu kreiranja politike i zakonodavstva u oblasti zaštite konkurencije, kao i onima koji su […]

Autori: CEP

Revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika na Zapadnom Balkanu

U konceptualnom smislu, revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika su dva vrlo srodna područja, sa sličnim ciljevima, metodama i instrumentima. Istovremeno, ova dva polja su se na Zapadnom Balkanu razvijala bez ikakve spone i bez oslanjanja jednog na drugo.

Autori: CEP

Agro-prehrambene šeme kvaliteta na nivou EU i potencijalne koristi zaštite srpskih proizvoda u kontekstu pregovora sa EU

Osnovni cilj ovog predloga praktične politike jeste da ispita različite aspekte šema kvaliteta poljoprivredno-prehrambene industrije na nivou Evropske unije, koje su razvijene za proizvode sa specifičnim karakteristikama kao rezultat posebnog porekla, specifičnih sastojaka ili načina uzgajanja i proizvodnje.

Autori: CEP

Implementacija procene uticaja na životnu sredinu u kontekstu evropskih integracija: trenutno stanje i preporuke

U procesu evropskih integracija, Srbija mora da ispuni minimalne standarde EU u vezi sa postupkom procene uticaja industrijskih i infrastrukturnih projekata i planskih dokumenata na životnu sredinu. Reč je o postupcima od izrazitog značaja za prevenciju i smanjenje štetnih efekata ljudskih aktivnosti po životnu sredinu. Kakva su postojeća institucionalna rešenja i kapaciteti javne uprave u […]

Autori: CEP

Između proizvoljnosti i profesionalizma: Politika zapošljavanja na osnovu zasluga u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU

Studija utvrđuje ključne nedostatke službeničkog sistema u Srbiji viđene iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja. Istraživanje u okviru studije je utvrdilo da su znatna fluktuacija kadrova, nedovoljan broj stručnjaka za specijalizovane oblasti, odliv mladih državnih službenika i nedostatak suštinskog razumevanja poslova evropskih integracija rukovodilaca na političkom nivou samo neki od […]

Autori: CEP

Civilno društvo i Vlada: participativna formulacija javne politike u Srbiji

Pitanje sistemskog uključivanja civilnog društva u procese kreiranja politika u Srbiji i dalje je nerešeno. Evropska komisija u poslednjem Izveštaju o napretku navodi da civilno društvo predstavlja „ključnu komponentu svakog demokratskog sistema, i [da ono] treba da bude priznato i tretirano kao takvo od strane družavnih institucija.“ Razume se da EU poseduje uticaj da naglašava ućešće civilnog društva prvenstveno […]

Autori: CEP

Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji

Od uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije. Ova studija ima za cilj da proceni napredak Srbije u razvoju institucionalnog i pravnog okvira u oblasti slobodnog kretanja robe, u skladu sa […]

Autori: CEP
1 2
Nazad na vrh