• ENGENG
 • Dejan Zlatković

  Dejan Zlatković je diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 2004. godine, a potom završio master studije u oblasti transportne ekonomije na Univerzitetu u Trstu 2005. godine. Trenutno je student doktorant na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu u oblasti finansijskih modela za upravljanje infrastrukturnim projektima. Nakon stažiranja u Kancelariji za evropske integracije, radio je u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i Ministarstvu finansija, kao koordinator za razvojnu pomoć i IPA koordinator na poslovima programiranja i sprovođenja pretpristupnih fondova EU. Od 2009. godine je zaposlen kao ekonomski savetnik u Ekonomskom odeljenju Ambasade Španije u Beogradu. Kao predstavnik Vlade Srbije, učestvovao je u pregovorima o zajmovima sa međunardnim finansijskim institucijama EIB i EBRD za finansiranje infrastrukturnih projekata na Koridoru X. Govori engleski i španski jezik.

  Gordana Bekčić Pješčić

  Gordana je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odeljenju za srpski jezik i opštu književnost. Nakon završetka Studija kulture i roda u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM), stekla je zvanje master na Fakultetu političkih nauka u oblasti studija SAD. Trenutno je doktorant u istoj oblasti. Gordana je radila kao urednik u izdavačkoj kući, i u timovima za logistiku u međunarodnim organizacijama kao što su Pharmaciens sans Frontiéres Comité International (PSFCI) i u Delegaciji međunarodnog komiteta crvenog krsta (ICRC). Nakon nekoliko godina provedenih u korporativnom sektoru, radila je četiri godine u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije kao savetnik za komunikacije. Gordana je autor knjige Od ideje do slobode koja se bavi političkim i sociološkim aspektima uspostavljanja Sjedinjenih Američkih Država. Objavila je više članaka u vezi sa savremenom kulturom, književnošću, međunarodnim odnosima, i medijskim pitanjima. Jedan je od autora Uputstva za korišćenje društvenih mreža u organima javne uprave (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave), i urednik u izdavačkoj kući MostArt, Zemun. Govori engleski, i koristi ruski jezik. Udata je i majka jednog deteta.

  Vladimir Vlajković

  Vladimir Vlajković je saradnik Centra za evropske politike i stručnjak sa iskustvom u oblasti upravljanja projektima i upravljanja ljudskim resursima, specijalizovan da dizajnira, predstavi i uvede promene. Uključen je u reformu državne uprave u Srbiji od njenog početka. U prethodnih petnaest godina učestvovao je na brojnim projektima u zemljama u regionu i centralnoj Aziji koji su se bavili izgradnjom kapaciteta i unapređenjem rada državne uprave. U Srbiji je učestvovao u izgradnji kapaciteta za upravljanje reformom državne uprave, uspostavljanju sistema plata u državnoj upravi, kao i u mnogobrojnim projektima koji su se bavili optimizacijom državne uprave. Sproveo je veliki broj funkcionalnih analiza u zemlji i inostranstvu. Radeći na različitim projektima koji su se bavili razvojem institucionalnih kapaciteta u okviru reforme državne uprave, Vladimir je sarađivao sa velikim brojem organa državne uprave i u saradnji sa lokalnim i međunarodnim konsultantima dizajnirao i održao brojne obuke kako bi podržao samu realizaciju projekata. Učestvovao je u izradi velikog broja analiza, radova, izdanja u oblasti reforme državne uprave na srpskom i engleskom jeziku.

  Sofia Tzortzi

  Sofia Tzortzi je ekspert u oblasti procesa donošenja odluka u EU sa širokim iskustvom stečenim putem različitih profesionalnih i akademskih aktivnosti. Zvanje diplomirane (Maîtrise) iz Evropskih studija stekla je na Univerzitetu Sorbona, dok je master odbranila na Evropa koledžu. Trenutno radi kao koordinatorka aktivnosti Komiteta stalnih predstavnika  - I deo (Coreper I) u Savetu ministara EU na poziciji „deputy Mertens“ Republike Kipar koja predsedava Savetom u drugoj polovini 2012. godine (jul - decembar 2012). Pre ovog angažmana bila je angažovana u kabinetu bivšeg grčkog evropskog komesara za životnu sredinu, Stavrosa Dimasa kao i u multinacionalnoj konsultantskoj kući u oblasti evropskih poslova sa sedištem u Briselu. U relevantno istraživačko iskustvo ubrajaju se učešće u projektu „EU Profiler“ Evropskog instituta u Firenci za evropske izbore 2009. godine kao državni ekspert, zatim priprema „Vodiča za efikasno lobiranje“ itd. Ostale aktivnosti uključuju bavljenje novinarstvom, volonterski rad u okviru Olimpijskih igara, rad sa decom sa invaliditetom kao i amatersko pozorište. Pored grčkog, odakle je poreklom i koji je njen maternji jezik, Sofia tečno govori engleski i francuski. Živi u Briselu (Belgija) nakon vremena provedenog u Francuskoj i Poljskoj.

  Zoran Sretić

  Zoran Sretić je stručnjak za pravo Evropske unije, pravo životne sredine, pravo konkurencije EU, pravo intelektualne svojine i pravila unutrašnjeg tržišta EU. Rukovodio je Grupom za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj u Kancelariji za evropske integracije gde prati aktivnosti Vlade i pruža stručnu pomoć državnim organima u procesu pristupanja EU u relevantnim oblastima. Jedna od njegovih glavnih nadležnosti bila je savetovanje Pregovaračke strukture Srbije za vođenje pregovora o pristupanju, kao i pružanje pravnih analiza vladinih politika i mera u vezi sa pravom životne sredine EU, pravom intelektualne svojine i režimom unutrašnjeg tržišta, uključujući nesmetanu implementaciju trgovinskih odredbi i odredbi u vezi sa konkurencijom iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenom između Srbije i EU. Zoran je trenutno konsultant, a bio je savetnik u advokatskoj kancelariji Gecic Law do aprila 2016. Zoran je stekao titulu mastera prava u oblasti konkurencije na Univerzitetu Kraljica Meri u Londonu, kao i titulu magistra prava na međunarodnim magistarskim studijama Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Redovno objavljuje stručne tekstove u oblasti prava životne sredine EU, unutrašnjeg tržišta EU, zaštite prava intelektualne svojine i Zajedničke poljoprivredne politike u domaćoj stručnoj periodici, kao što su Pravo i privredaRevija za evropsko pravoIzazovi evropskih integracija i dr. On je bio saradnik i autor na izradi studije Efekti integracije Srbije u EU (FEFA fakultet, 2009.), brošure Bezbednost proizvoda i SSP (Ministarstvo trgovine i usluga, 2009, Beograd); i zbornika radova Ugovor iz Lisabona - sigurna luka ili početak novog putovanja? (Službeni glasnik, 2010.). Takođe, koautor je knjiga: Ekonomsko-privredni vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (ISAC Fund, 2008), Izazovi evropskih integacija u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica (PALGO centar, 2011.), Vodič kroz EU politike – Trgovina (Evropski pokret u Srbiji, 2011.).

  Aleksandra Rabrenović

  Aleksandra Rabrenović je saradnica Centra za evropske politike i naučna saradnica Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Prethodno je radila kao asistent na Pravnom fakultetu Univeriteta u Beogradu na predmetima upravno pravo i nauka o upravljanju. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master studije (LLM) na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE), a doktorske studije (PhD) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Glazgovu. Od 2003. Aleksandra radi i kao konsultant u oblasti reforme javne uprave u Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Tadžikistanu, Moldaviji, Mongoliji, Kirgistanu i Bosni i Hercegovini. Radila je prvenstveno za Svetsku banku, ali i za Fond za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), britansko Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID), Sigmu (SIGMA/OECD), Savet Evrope i projekte Evropske unije. Njeno glavno područje interesovanja je upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru. Objavila je dve knjige i veliki broj radova u oblasti reforme javne uprave na engleskom i srpskom jeziku. Pored engleskog jezika, poseduje dobro znanje ruskog jezika, kao i osnovno znanje francuskog jezika.

  Jelena Popović

  Jelena Popović, diplomirani pravnik i magistar pravnih nauka, stručnjak je za pravo EU u oblasti tehničkih propisa, standarda i ocenjivanja usaglašenosti. Bila je pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja zaduženog za infrastrukturu kvaliteta, a obavljala je i dužnosti načelnika Odeljenja za pravnu harmonizaciju u Kancelariji za evropske integracije, savetnika na projektu USAID, savetnika u saveznom i republičkom Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom. Govori engleski i francuski jezik, majka je jednog deteta.

  Mirjana Čizmarov

  Mirjana Čizmarov, diplomirani pravnik, stručnjak je za pravo EU u oblasti saobraćaja i telekomunikacija. Obavljala je dužnosti savetnika i pomoćnika ministra za saobraćaj i telekomunikacije (kasnije za infrastrukturu) za evropske integracije, šefa Biroa za EU Privredne komore Srbije,  direktora sektora i savetnika direktora Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Trenutno je direktor Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Govori engleski, italijanski i ruski. Udata je i majka je dvoje dece.  

  Mateja Đurović

  Nakon završene Treće beogradske gimnazije, Mateja 2003. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koji završava u aprilu 2007. godine kao najbolji student generacije s prosečnom ocenom 10,00. LLM studije završava na Pravnom fakultetu u Kembridžu. Trenutno je na doktorskim studijama na Institutu Evropskog Univerziteta (EUI) u Firenci. Stručno se usavršavao na univerzitetima Stenford i Ženeva, kao i na Maks Plank Institutu u Hamburgu. Radio je na projektima harmonizacije prava Srbije i Albanije s pravom EU. Godinu dana radio je u advokatskoj kancelariji Gide Loyrette Nouel. Govori engleski, francuski i italijanski jezik, a služi se španskim. Njegove oblasti od posebnog interesovanja obuhvataju evropsko potrošačko i evropsko građansko pravo.  

  Stefan Šipka

  Istraživač

  Stefan je završio osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul Međunarodni odnosi. Na istom fakultetu je završio i master Studije mira. On ima i diplomu dvogodišnjeg Erasmus Mundus master iz nauke, politike i upravljanja životnom sredinom na Centralnoevropskom univerzitetu - Budimpešta, Univerzitetu u Lundu - Švedska i Egejskom univerzitetu - Grčka (uz učešće Univerziteta u Mančesteru - UK). Stefan je takođe završio staž u političkoj sekciji Delegacije EU u Srbiji, mađarskoj Nacionalnoj agenciji za upravljanje otpadom i NVO Grupa 484 od kojih je svaki trajao po šest meseci. Od 2013. do avgusta 2018. godine radio je kao istraživač u Centru za evropske politike (CEP), usmeren prvenstveno na politiku zaštite životne sredine Srbije i EU u kontekstu pristupnih pregovora. Osim srpskog, govori tečno engleski i služi se nemačkim jezikom. Od avgusta 2018. radi kao konsultat Centra za evropsku politiku (EPC) u Briselu.

  Amanda Orza

  Amanda se priključila CEP-u u decembru 2012. godine, nakon što je diplomirala na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj u oblastima Političkih nauka i međunarodnih odnosa i Evropskih studija. U CEP-u je radila pod okriljem programskog područja Dobra vladavina na temama kao što su kreiranje politike i učešće zainteresovanih strana, i reforma državne uprave iz perspektive procesa o pristupanju. Tokom završavanja master programa Evropske političke i administrativne studije na Koledžu Evrope u Brižu, radila je za konsultatsku firmu Aksenčur i Lisabonski savet na podsticanju inkluzivnog lokalnog razvoja pametnih gradova. Trenutno radi za g+(europe), briselsku konsultantsku kuću, gde se bavi pitanjima iz oblasti energetike. Amanda gaji posebno interesovanje za pitanjia roda i urodnjavanja.

  Katarina Kosmina

  Kao stipendistkinja fondacije Šelbi Dejvis, Katarina je diplomirala na Univerzitetu Nortvestern u Čikagu, na smerovima za Međunarodne studije i Film (double major program). Tokom osnovnih studija jedan semestar je završila na univerzitetu Sajensis po (Sciences Po) u Parizu, a master Međunarodnih odnosa i evropskih studija završila je na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Katarina je tokom osnovnih studija radila kao istraživačica u Centru za studije prisilnih migracija (CFMS), a zatim kao asistent arhivar na projektu arhive Jugoslavije u Arhivi otvorenog društva u Budimpešti. Katarina se pridružila timu CEP-a kao dobitnica istraživačke stipendije Think tank fonda u okviru Fonda za otvoreno društvo. Katarina je posebno zainteresovana za interdisciplinarna istraživanja i vizuelizaciju podataka. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i španskim jezikom. U CEP-u je radila do novembra 2017. godine, kada prelazi u Startit.

  Ksenija Simović

  Ksenija se pridružila CEP timu 2013. godine, kroz Think Tank Young Professional Development Program pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo i radila je na istraživanju koje se odnosi na harmonizaciju zakona u oblasti slobodnog kretanja robe i pregovora o članstvu Srbije u EU. Kasnije je završila praksu plave knjige u Opštoj upravi za poljoprivredu Evropske komisije i godinu dana radila u Evropskoj agenciji za sigurnost hrane u Parmi. Trenutno je službenica za komunikacije u COPA COGECA, najvećem lobisti u EU za poljoprivredu, sa sedištem u Briselu. Ksenija je završila osnovne studije Međunarodne saradnje i razvoja na Univerzitetu u Rimu "La Sapienza", i nagrađena je stipendijom Univerziteta Twente u Holandiji gde je završila master Evropske studije. Tokom master studija razvila je duboko interesovanje za kreiranje politika EU, što je bio dodatni razlog za  dobijanje stipendije italijanskog Ministarstva spoljnih poslova za sticanje trojezičnu diplomu u naprednim evropskim studijama na Evropskoj školi Parma fondacije. Ksenija govori tečno engleski, italijanski i španski i ima radno znanje nemačkog i francuskog jezika.

  Katherine Delavan

  Katherine trenutno završava studije na Univerzitetu Johns Hopkins - Škola naprednih međunarodnih studija, gde studira ekonomiju i međunarodne odnose, sa fokusom na međunarodni razvoj. Ona je trenutno u Beogradu boravila kao stipendistkinja, kada je i stažirala u CEP-u i učila srpski jezik. U CEP-u je bila fokusirana na istraživanje o malim i srednjim preduzećima, o poslovnom okruženju, kao i o inovacijama i preduzetništvu, a pomaže i u drugim povezanim programima. Bila je na letnjoj praksi u Republičkom zavodu za statistiku. Pre SAIS-a je radila u USAID-u kao deo Haiti radnog tima oko tri godine, kao mlađa programska analitičarka, fokusirana na ekonomski rast i infrastrukturnih portfolija. Pre USAID-a, ona je provela neko vreme radeći u lokalnoj mikrofinansijskoj kompaniji u Cochabambi, Bolivija, gde je takođe i volontirala u NVO na izgradnji solarnih šporeta za ruralna bolivijska sela. Diplomirala je ekonomiju i međunarodne studije na Rodos koledžu u Memfisu, Tenesi.
  Nazad na vrh