• ENGENG
 • Cirkularne i povratne migracije: Šta Srbija može da nauči iz iskustava zemalja Evropske unije?

  Značaj cirkularnih migracija postaje sve veći u poslednjoj deceniji, globalno i kod nas. Srbija se već decenijama suočava sa značajnim demografskim izazovima. Niske stope prirodnog priraštaja u kombinaciji sa negativnim neto migracijama dovele su do depopulacije na nivou države, a posebno u ruralnim područjima i manje razvijenim regionima. Izlaz iz ovog problema se može tražiti upravo u cirkularnim migracijama, odnosno ponovljenim legalnim migracijama istog lica između dve ili više država.

  Autori: Jelena Žarković | Ana Milinković

  Igra žmurke

  Sistem prijava imovine i prihoda je moćan alat vladavine prava i antikorupcijskih napora. Ovaj mehanizam ostvaruje svoju funkciju putem nametanja obaveze javnim funkcionerima da učine imovinsku kartu, prihode i sve ostale materijalne ili finansijske koristi dostupnim nadležnom državnom organu u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv korupcije i normativnim okvirom relevantne države.

  Autori: Andrija Mladenović

  Francuska, Zapadni Balkan i Evropska unija

  Iako odnosi između Francuske i Zapadnog Balkana (ZB) imaju dugu istoriju, intenzitet francuskog angažmana u ovom regionu se menjao vremenom i danas ima mesta za unapređenje odnosa. Zapravo, posle dve decenije skromnog interesovanja za region, Francuska je nedavno signalizirala nameru da intenzivira svoje aktivnosti na Zapadnom Balkanu.

  Autori: Strahinja Subotić | Miloš Pavković | Kristina Nikolić

  Transparentnost reforme javne uprave u Srbiji

  Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), transparentnost predstavlja okruženje u kojoj su ciljevi javnih politika, njihov pravni, institucionalni i ekonomski okvir, kao i političke odluke i svi povezani podaci i informacije, dostavljeni javnosti na razumljiv, pristupačan i blagovremen način.

  Autori: Sava Mitrović | Milena Lazarević

  Javne konsultacije i kreiranje javnih politika u Srbiji

  Javne konsultacije su proces kojim se javnost i zainteresovane strane uključuju u kreiranje javnih politika. Polazne vrednosti ovog procesa su participativnost i transparentnost – u procesu otvorenom za javnost, nadležni organi zajedno sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama dolaze do rešenja, odnosno definišu željenu promenu.

  Autori: Milica Škorić | Miloš Đinđić | Milena Lazarević

  (Ne)transparentnost kao ogledalo (ne)odgovornosti

  Sa transparentnim uvidom u odluke od javnog interesa, građani u demokratskim društvima imaju priliku ne samo da budu informisani već i da ukažu na propuste i pozovu na odgovornost, čime se stvara neraskidiva veza između transparentnosti i javne odgovornosti za postignute rezultate.

  Autori: Milica Škorić | Miloš Đinđić

  Da li nove okolnosti menjanju ustaljene navike?

  Izbijanje pandemije COVID19 nije značajno izmenilo navike građana zemalja regiona Zapadnog Balkana kada je u pitanju upotreba elektronskih usluga, pokazali su rezultati istraživanja stavova građana.

  Autori: Stefan Stojković

  EU integracije i privredni razvoj

  Globalna ekonomska kriza je ukazala na zablude o savršenom tržištu i na brojne propuste vladajuće neoliberalne paradigme bazirane na deregulaciji, liberalizaciji i privatizaciji. U skladu sa tim principima, nastupio je trend deindustrijalizacije, a sektor usluga je postao predimenzioniran u mnogim zemljama.

  Autori: Marko Malovic

  Kako potrošačko pravo učiniti ostvarivim u praksi

  Potrošačko pravo u Srbiji, kodifikovano Zakonom o zaštiti potrošača, predstavlja u potpunosti rezultat procesa pravne harmonizacije sa relevantnim propisima EU iz ove oblasti i pregovaračkog poglavlja 28.

  Autori: Dušan Protić

  Donošenje Zakona o uslugama i prednosti uvođenja Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT)

  Pregovaračko poglavlje 3 pokriva oblasti vezane za prava poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga, oblasti uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija i poštanske usluge.

  Autori: Dušan Protić
  1 2 3 5
  Nazad na vrh